PREDANÉ – Rodinný dom Halič

PREDANÉ – Rodinný dom Halič
55700€ - Rodinný dom
RH-1162-property Rozloha: 365 m2

1. kolo dražby rodinného domu v Haliči.

Dátum konania: 1.2.2022 o 11:00

Miesto konania: Notársky úrad JUDr. Marián Jurina – Notár, Št. Moyzesa 2055, 984 01 Lučenec

Obhliadka dňa 29.1.2022 o 11:00 hod

Predmetom dobrovoľnej dražby sú nehnuteľnosti:

  1. a) Stavba – rodinný dom so súp. č. 543 postavený na parcele CKN č. 355
  2. b) Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape: parc. č. 355 zastavaná plocha a nádvorie výmere 365 m2, identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 541, Okresný úrad Lučenec, katastrálny odbor, okres Lučenec,  katastrálne územie Halič.

Výlučným vlastníkom predmetu dražby uvedeného písm. a)  a b) je Ľudovít Filip, rod. Filip, nar.: 08.07.1972, bytom: Záhradná 194 / 11, 044 17 Slanec.

POPIS STAVBY

Čiastočne podpivničený, dvojpodlažný murovaný rodinný dom s ustupujúcimi podlažiami. Základy betónové monolitické bez izolácii, obvodové steny murované z tehál s vonkajšou brizolitovou omietkou, vnútorné priečky z tehál, strop rovný. Schody sú oceľové s dreveným obkladom nástupníc z tvrdého dreva. Strecha domu je pultová, krov drevený, krytina z pozinkovaného plechu, oplechovanie strechy úplné z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Podlahy z PVC, dlažby keramické, okná drevené, vstupné dvere drevené, vnútorné interiérové dvere drevené osadené do oceľový zárubní, garážové vráta drevené otváracie. Rozvod vody v dome teplej aj studenej vody, zdroj TUV je kombinovaný s kotlom ústredného kúrenia. Vykurovanie je ústredné teplovodné kotlom na tuhé palivo, elektroinštalácia svetlená aj motorická u. Dom je napojený na vlastnú studňu, na verejný rozvod zemného plynu a elektro NN s napojením kanalizácie do vlastnej žumpy. Vnútorné TZB je vo vlastníctve užívateľa bytu (znalcom nehodnotené) a bez funkčného UK.

V dome je vytvorené bývanie pre jednu rodinu pozostávajúce zo 6-7 izieb, dvojgaráže a príslušenstva. Dom je z exteriéru v pôvodnom stave s nedostatočnou údržbou a vykazujúcou poruchu funkčnosti hydroizolácie strechy – terasy na vysunutej dvojgaráži.

Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území obce Halič. Rodinný dom je samostatne stojaci murovaného typu, má 1 podzemné a 2 nadzemné podlažia a pultovú strechu. Rodinný dom je samostatne stojaci prístupný po miestnej spevnenej komunikácii s napojením na vlastný zdroj vody (studňa), kanalizácia do vlastnej žumpy, nehnuteľnosť je napojená na rozvod zemného plynu. Dopravné spojenie je medzimestskou autobusovou dopravou SAD.

V okolí domu je občianska vybavenosť obce – obecný úrad, dom kultúry, potraviny, pošta, škola, škôlka, zdravotnícke zariadenie, lekáreň a kultúrna pamiatka Zámok Halič.

Rodinný dom sa využíva na projektovaný účel – na bývanie. Iné využitie sa nedá predpokladať.

Lokalita sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme, ani chránenej krajinnej oblasti, stavebná uzávera nie je vyhlásená. Bez výskytu rušivo pôsobiaceho objektu, alebo priemyselného zariadenia v priamom kontakte. Bežný hluk a prach od lokálnej dopravy, bez ekologického zaťaženia pozemku. Nie je doklad o ohrození stavbami vo všeobecnom záujme. Bez nevýhodných nájomných zmlúv. K domu patrí uličný plot, kopaná studňa, kanalizačná prípojka, studňa a vonkajšie schody.

Začiatok užívania rodinného domu znalec stanovil  na rok 1980.

Prístup k nehnuteľnosti je po spevnenej komunikácií po parcele vo vlastníctve obce.

Pozemok je rovinatý, prístupný po miestnej spevnenej komunikácii s možnosťou napojenia na vodu, elektro a plyn, bez kanalizácie, s možnosťou napojenia na všetky základné inžinierske siete.  Obmedzujúca je tvar a výmera pozemku. Parcela č. 355 je zastavaná rodinným domom, vonkajšími úpravami, zeleňou, zasahuje doň aj hospodárska stavba neevidovaná v KN a patriaca k domu na severovýchode.

Poloha nehnuteľnosti

Podobné nehnuteľnosti