PREDANÉ – Rodinný dom Pozdišovce

PREDANÉ – Rodinný dom Pozdišovce
35800€ - Rodinný dom
RH-1162-property Rozloha: 1220 m2

1. kolo dražby rodinného domu v Pozdišovciach.

Dátum konania: 25.2.2022 o 13:00

Miesto konania: budova Veterinárnej kliniky Animal, Masarykova 1944/25, 071 01 Michalovce, zasadacia miestnosť na1. poschodí

1. obhliadka dňa 5.2.2022 o 13:00 hod.
2. obhliadka dňa 19.2.2022 o 13:00 hod.

Predmetom dobrovoľnej dražby sú nehnuteľnosti:
Stavba – rodinný dom so súp. č. 260 postavený na parcele CKN č. 427
Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape: parc. č. 427 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 222 m2
Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape: parc. č. 428 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 998 m2
identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 975, Okresný úrad Michalovce, katastrálny
odbor, okres Michalovce, obec Pozdišovce, katastrálne územie Pozdišovce.
Výlučným vlastníkom predmetu dražby je Marianna Pochylá, rod. Mihályová, nar.: 22.04.1971,
bytom: Pozdišovce 260, 072 01 Pozdišovce

POPIS STAVBY
Rodinný dom s. č. 260 na parcele č. 427 sa nachádza v obci Pozdišovce.
Rodinný dom je samostatne stojací prízemný, nepodpivničený, prístupný z miestnej komunikácie.
Rodinný dom je napojený na verejné inžinierske siete t. j. verejný vodovod, kanalizáciu, plyn a NN
rozvody. V okolí hodnotenej nehnuteľnosti sa nachádzajú ďalšie rodinné domy.
STAVEBNOTECHNICKÝ POPIS RODINNÉHO DOMU
Z dôvodu, že nebola umožnená obhliadka pri ohodnotení rodinného domu vychádzam iba
z vonkajšej obhliadky a z predpokladaného vybavenia domov realizovaných v 60. rokoch
minulého storočia.
Objekt osadený v rovinatom teréne je založený na základových pásoch bez vodorovnej izolácie.
Obvodové murivo nadzemného podlažia plynosilikátových tvárnic skladobnej hrúbky 300 mm.
Vnútorné murivo a deliace konštrukcie sú tehlové. Strop nad nadzemným podlažím monolitický s
rovným podhľadom. Strecha sedlová s krytinou z pozinkovaného plech plechu. Fasádne omietky
striekaný brizolit, vnútorné omietky vápenné hladké. Podlahy obytných miestnosti predpokladané
palubovky,, v ostatných miestnostiach keramická dlažba.
Keramický obklad v kúpeľni a v kuchyni.
Predpokladané vybavenie:
– kuchyne – plynový šporák, drezové umývadlo oceľové smaltované
– kúpeľne – vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo; vodovodné batérie, záchod – splachovací bez
umývadla
– ostatné – vráta garážové – oceľové
– vykurovanie – ústredné vykurovanie teplovodné s panelovými radiátormi, zdroj vykurovania kotol
ústredného vykurovania na plyn
– vnútorné rozvody vody – z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj
teplej vody
elektrický zásobníkový ohrievač
– vnútorné rozvody kanalizácie – plastové potrubie
– vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia svetelná, elektrický rozvádzač – s poistkami
– vnútorné rozvody zemného plynu
Predpokladanú životnosť stanovujem na 100 rokov.

Poloha nehnuteľnosti

Podobné nehnuteľnosti